Elektronické komunikácie v logistikePrepojíme zdanlivo neprepojiteľnéMožnosti elektronickej výmeny údajov v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch

Integrácia rôznych informačných systémov s využitím najmodernejších technológií na princípe SOA

Cieľová skupina: manažment logistických centier, distribučných spoločností, veľkoobchodov...


V dnešnej dobe pri typických aktivitách obchodných, ale aj výrobných firiem, je nárast množstva obchodných dokumentov kolujúcichmedzi nimi enormný. Preto je nutné ľudský faktor pokiaľ je to len možné, z tohto procesu vylúčiť a nahradiť ho elektronickou výmenou týchto dokumentov. Riešením je využitie štandardnej middlewarovej technológie Sonic ESB.
Enterprise Service Bus je technológia kombinujúca messaging, webové či iné služby, XML transformácie a inteligentné smerovanie správ/dokumentov. Hlavným cieľom ESB je spoľahlivo spojiť a koordinovať interakciu (medzi) podnikových aplikácií a procesov.
Sonic Enterprise Service Bus je integrovaný komplex softvéru, založený na štandardoch ktoré sú otvorené a obsahujú metódy a šablóny na budovanie servisne orientovanej architektúry – SOA.
SOA – service oriented architecture

• riešenie založené na službách poskytovaných pre celok (firmu,podnik...),ponúkajúce vysokú mieru otvorenosti, prispôsobiteľnosti a flexibility
• je to prístup, ktorý výrazne zjednodušuje inovačné procesy
• zavedenie servisne orientovanej architektúry má za úlohu zvýšiť hodnotu aplikácií a procesov prebiehajúcich vo vašom systéme, nie ich nahradiť
• výrazne zvyšuje hodnotu stávajúcich zdrojov, tým zvyšuje význam do­terajších investícií do IT
• využíva informácie z existujúcich systémov, novým dynamickým spô­sobom, pre podporu nových procesov potrebných pre riadenie