IBIS / Bread

Aplikácia systému IBIS/DB pre potreby pekárenských podnikov.

Každé odvetvie priemyslu má svoje špecifiká, ktorým je potrebné pri tvorbe informačného systému (IS) venovať primeranú pozornosť. Často sa jedná o rôznorodé problémy, ktoré sú charakteristické nielen pre jednotlivé podniky. Typickým pre pekárenstvo je objednávkový systém s variabilnými cenníkmi, umožňujúcim zároveň aj rôzne cenové akcie a s previazanosťou na linkové rozvozy.
ERP systém IBIS/Bread je zameraný na činnosti riadenia reťazca výrobnej firmy v pekárenskom priemysle. Jeho hlavnou charakteristikou je komplexné previazanie informácií od vstupu až po výstup z firmy.

Cenníky, kontrakty (cenové hladiny, akcie…)
Predajový cenník v rôznych cenových hladinách a Kontrakty (Akcie) je možné udržiavať s presne stanovenou platnosťou pre partnerov, pre jednotlivých príjemcov i za skupiny odberateľov. V prípade zmien cien v kontraktoch (akciách) alebo v predajovom cenníku je možnosť automaticky prepočítať ceny v otvorených zákazníckych objednávkach.

Objednávkový systém
Objednávkový systém zabezpečuje evidenciu zákazníckych objednávok, vytvorenie a tlač dodacieho listu, hromadné generovanie a tlač dodacích listov. Zároveň umožňuje generovanie trvalých objednávok alebo generovanie objednávok pre ambulantný predaj a následne eviduje a generuje nákladkové listy na linkové rozvozy.
Objednávkový systém umožňuje zjednodušenú a zrýchlenú evidenciu zákazníckych objednávok s pravidelne aktualizovanými číselníkmi expedície.

Linkový rozvoz
Evidencia zákazníckych objednávok za jednotlivé linky umožňuje usporiadanie jednotlivých dokladov potrebných pre vodičov pred odchodom na trasu a po ukončení rozvozu umožňuje úpravu dodacích listov podľa skutočného odberu.Výstupy z linkového rozvozu naviac slúžia ako podklad pre odmeňovanie vodičov.

Saldokonto obalov
Systém umožňuje jednoduché a rýchle sledovanie obalov podľa príjemcov alebo podľa vodičov. Pri evidencii zákazníckych objednávok sa dá nastaviť upozornenie na obvyklé množstvo výrobkov do konkrétneho obalu.

Receptúry a pekárenská výroba
Veľmi jednoducho sa dajú definovať výrobné receptúry a technológia výroby. Podľa receptúr sa vyhodnocuje potreba surovín a polotovarov vzhľadom na objednané, plánované, odvedené a expedované množstvo. Okrem toho sú v systéme pripravené výdajky surovín na každý deň alebo pracovnú zmenu. Skutočná spotreba surovín je potom porovnávaná a vyhodnocovanás plánovanou potrebou za určené obdobie.

Hromadná fakturácia
Faktúry, dobropisy alebo vnútropodnikové faktúry sa môžu vytvárať a tlačiť jednotlivo alebo hromadne za zadané obdobie s možnosťou výberu partnera a formy úhrady.
Pre vybraných odberateľov je možnosť pripojiť sa do komunikačného systému a zasielať obchodné dokumenty automatizovane elektronicky