IBIS / Logistic

Aplikácia systému IBIS/DB pre potreby obchodných a distribučných spoločností

Základná charakteristika:
IBIS/Logistic je rozšírenou nadstavbou komplexného informačného systému IBIS/DB, ktorý je určený na riešenie problémov obchodných a distribučných spoločností

Základná štruktúra modulov IBIS/DB:

  1. Účtovníctvo
  2. Financie
  3. Majetok
  4. Mzdy
  5. Kontroling
  6. Predaj
  7. Sklad
  8. Nákup
  9. VAD – Manažérsky IS

Rozšírenie IBIS/Logistic:
Objednávkový systém
Cenníky (cenové hladiny, akcie...)
Riadený sklad s využitím čiarových kódov
On-line informácie v centre a na pobočkách
Sledovanie exspiračnej doby výrobkov
Riadenie rozvozu a vychystávania skladov
Možnosť elektronickej výmeny obchodných dokumentov (EDI)
Každé odvetvie priemyslu aj obchodu má svoje špecifiká, ktorým je potrebné pri tvorbe informačného systému (IS) venovať primeranú pozornosť. Zisk a zákazník, najčastejšie skloňované slová v podniku. Zákazník bude spokojný ak nebude musieť na objednaný výrobok alebo službu dlho čakať, nebude musieť vyvinúť veľké úsilie aby ho získal a výrobok bude odpovedať jeho požiadavkám ohľadne množstva a kvality.
Ako ale dosiahnuť to, aby bol výrobok k dispozícii v správny čas, na správnom mieste, v požadovanom množstve a kvalite s primeranými nákladmi? Riešením je správna voľba informačného systému, ktorý urobí celý reťazec pružnejším a hospodárnejším.
Typickým problémom pre obchodné a distribučné spoločnosti je objednávkový systém s náväznosťou na riadený sklad s využitím čiarových kódov a riadenie rozvozu, ktoré je možné využiť s maximálnou účinnosťou pri on-line informáciách na jednotlivých pobočkách spoločností.
ERP systém IBIS/Logistic je zameraný na činnosti riadenia odbytu obchodnej firmy. Jeho hlavnou charakteristikou je komplexné previazanie informácií od vstupu až po výstup z firmy.

Predaj
Zabezpečuje a uľahčuje všetky potrebné činnosti pri styku so zákazníkom. Sprehľadňuje celkový proces predaja. Jednoduchý systém vystavovania dokladov súvisiacich s predajnými operáciami umožňuje rýchle vybavovanie požiadaviek zákazníkov z rôznych pobočiek, či distribučných centier.

Objednávkový systém
Objednávkový systém zabezpečuje evidenciu zákazníckych objednávok, vytvorenie a tlač dodacieho listu, hromadné generovanie a tlač dodacích listov. Zároveň umožňuje generovanie trvalých objednávok alebo generovanie objednávok pre ambulantný predaj a následne eviduje a generuje nákladkové listy na linkové rozvozy.
Objednávkový systém umožňuje zjednodušenú a zrýchlenú evidenciu zákazníckych objednávok s pravidelne aktualizovanými číselníkmi expedície.

Cenníky, kontrakty (cenové hladiny, akcie…)
Predajový cenník v rôznych cenových hladinách a Kontrakty (Akcie) je možné udržiavať s presne stanovenou platnosťou pre partnerov, pre jednotlivých príjemcov i za skupiny odberateľov. V prípade zmien cien v kontraktoch (akciách) alebo v predajovom cenníku je možnosť automaticky prepočítať ceny v otvorených zákazníckych objednávkach.


Skladové hospodárstvo
Tento univerzálny modul poskytuje prehľad o okamžitých zásobách na konkrétnych skladových a úložných miestach v množstevnom i finančnom vyjadrení. Automatizáciu spracovania zrýchľujú preddefinované skladové transakcie zviazané priamo s účtovníctvom či podpora čiarových kódov resp. iných identifikačných médií. Všetky údaje sú aktuálne k dispozícii pre potreby riadenia a to na ktoromkoľvek mieste, ktoré je k centrále pripojené komunikačným médiom (internetom). Pre logistiku predaja tovaru s prísne sledovanou exspiráciou je potrebné vedieť na tieto informácie upozorňovať podľa nastavených kritérií.


Linkový rozvoz
Evidencia zákazníckych objednávok za jednotlivé linky umožňuje usporiadanie jednotlivých dokladov potrebných pre vodičov pred odchodom na trasu a po ukončení rozvozu umožňuje úpravu dodacích listov podľa skutočného odberu. Systém dokáže pripraviť skladníkom vyskladňovacie príkazy podľa potrebných trás. Výstupy z linkového rozvozu naviac slúžia ako podklad pre odmeňovanie vodičov.

Kontroling
Tento systém umožňuje spätnú kontrolu operatívy a rýchlo reagovať na zmenu vonkajších podmienok. Manažéri nestrácajú čas zbieraním a triedením informácií. Dokonalý nástroj na sledovanie efektívnosti firmy podľa rôznych ľubovoľne voliteľných kritérií.

Nákup
Umožňuje a zjednodušuje všetky
funkcie potrebné pri styku s domácimi tak i so zahraničnými dodávateľmi. Podporuje činnosti v prostredí viacerých národných mien a následný prepočet podľa príslušných kurzov. Umožňuje evidenciu dodávateľských ponúk a ich následné vyhodnocovanie. Je plne previazaný s výrobou alebo distribúciou, pre ktorú automatizovane spracováva podľa dátumu.

E-business (EDI)
Elektronická výmena obchodných dokumentov (objednávka, dodací list, faktúra,..) medzi spoločnosťami prevádzkujúcimi ERP systém IBIS/DB a okolitým svetom. Aj keď všetky informácie sú v elektronickej podobe a prístupné z ktoréhokoľvek miesta, systém vie byť kompatibilný so zákazníkmi, ktorí si vyžadujú papierovú, faxovú alebo inú podobu, pokiaľ nie je možné odovzdať požadované informácie do ich informačného sysému.