IBIS / Meat

Aplikácia systému IBIS/DB pre potreby potravinárskych podnikov v mäsopriemysle.

Základná charakteristika:
IBIS/Meat je rozšírenou nadstavbou komplexného informačného systému IBIS/DB, ktorý je určený pre riadenie obchodných a výrobných organizácií.

Základná štruktúra modulov IBIS/DB:

 1. Účtovníctvo
 2. Financie
 3. Majetok
 4. Mzdy
 5. Kontroling
 6. Predaj
 7. Sklad
 8. Nákup
 9. TPV
 10. Výroba
 11. VAD – Manažérsky IS

Rozšírenie IBIS/Meat:
Kalkulácie
Príjem jatočných zvierat
Porážka
Rozrábka
Sklady
Výroba
Expedícia a balenie
Sledovanie šarží

Každé odvetvie priemyslu má svoje špecifiká, ktorým je potrebné pri tvorbe informačného systému (IS) venovať primeranú pozornosť. Často sa jedná o rôznorodé problémy, ktoré sú charakteristické nielen pre jednotlivé podniky. Typickým je napríklad výkup jatočných zvierat, šaržovanie alebo expedícia mäsových výrobkov, ktoré sa vyskytujú v mäsopriemysle, prípadne v potravinárskom priemysle.
ERP systém IBIS/Meat je zameraný na činnosti riadenia reťazca výrobnej firmy v mäsiarskom priemysle. Jeho hlavnou charakteristikou je komplexné previazanie informácií od vstupu až po výstup z firmy a to s využitím snímačov (čiarových kódov, čipov, ...) integrovaných priamo v technologickom reťazci mäsiarskej firmy. Výrobný a riadiaci systém je schopný priamo komunikovať s vážnymi zariadeniami.

Kalkulácie

Kalkulácie patria medzi prvotné rozhodovacie nástroje, reagujúce na akúkoľvek akciu vo výrobnom a distribučnom reťazci. Kalkulácie cena/množstvo sú založené na receptúrach, vyrobených špeciálne pre porážku, rozrábku a mäsovú výrobu.

Príjem jatočných zvierat
Úlohou tohto modulu je prvotná evidencia zvierat. U druhov, ktoré sú dodávané s elektronickou identifikáciou je táto zosnímaná priamo do systému (sprievodný doklad zvieraťa - PAS). U ostatných druhov je do systému informácia zaevidovaná cez vstupný terminál. V obidvoch prípadoch dostáva dodávka unikátne identifikačné číslo v systéme.

Porážka
V module porážka sú sústredené činnosti nasledujúce po prijatí zvierat. Výstupom z porážky je klasifikovaná a odvážená základná surovina, ktorá v tomto procese dostáva ďalšiu doplňujúcu informáciu dôležitú pre spätné sledovanie, ako aj dodatočné akostné údaje.

Rozrábka
Na základe rozpadových noriem-receptúr a znalosti vstupných a výstupných informácii je možné predplánovať dennú rozrábku.
V tomto dôležitom uzlovom bode vzniká z hlavnej vstupujúcej suroviny množina ďalších surovín, u ktorých riadiaci systém zabezpečuje dedičnosť identifikačného kódu a do hry vstupujú nové údaje viažuce sa na pracovníkov, ktorí tieto činnosti zabezpečujú.

Sklady
Každý pohyb či už suroviny alebo finálneho výrobku je jednoznačne identifikovaný konkrétnym skladovým miestom u ktorého sú vopred nadefinované množstevné plánovacie údaje. Systém v ktoromkoľvek okamihu dovoľuje zistiť dostupnosť požadovanej položky vo firme, jej stav, akosť, trvanlivosť, expiráciu atď.

Výroba
Vstupom do výroby je hlavná surovina, ako aj ďalšie doplňujúce produkty nakupované a uskladňované na skladoch produktov. Na základe noriem, kde vstupuje niekoľko komponentov a výstupom je jeden produkt, sú pripravené resp. priamo zrealizované výdajové listy. Dôležitou časťou je ďalšia dodatočná identifikácia ako aj evidovanie prác potrebných podľa typu priamo na zákazku alebo na plánovaný rozpis.

Expedícia a balenie
Tento modul riadi prípravu balení na konkrétnych zákazníkov podľa zaevidovaných požiadaviek a podľa typu balenia: paleta/prepravka/balenie... Jeho súčasťou sú aj nakládkové listy na jednotlivé trasy radené metódou LIFO, vystavovanie dodacích listov a faktúr.

Sledovanie šarží
Sledovanie šarží a spätné sledovanie je schopné na základe poctivej identifikácie v procese výrobného reťazca identifikovať zloženie finálneho výrobku až po dodávateľa (chov) primárnej suroviny, ako aj priebeh technologického procesu v jednotlivých uzloch.