IBIS / Machinery

Aplikácia systému IBIS/DB pre potreby výrobných strojárskych podnikov.

Základná štruktúra modulov IBIS/DB:

 1. Účtovníctvo
 2. Financie
 3. Majetok
 4. Mzdy
 5. Kontroling
 6. Predaj
 7. Sklad
 8. Nákup
 9. TPV
 10. Výroba
 11. VAD – Manažérsky IS

Rozšírenie IBIS/Machinery:
Výrobné kusovníky
Nástrihové a páliace plány
Odchýlkové riadenie
Rozšírené zmenové konanie
Kapacitné plánovanie
Simulácie
Plánovanie výroby
Riadenie dielne
Automatizácia cez čipové a čiarové systémy
Snahou výrobného podniku je vyrobiť kvalitný produkt za čo najnižšie náklady a to v termínoch, ktoré zákazník požaduje.

Kolobeh výroby je zložitý proces, ktorý má len veľmi málo stopercentných pravidiel. Tento proces zasahuje do mnohých oblastí riadenia firmy, preto je možné zvládnuť ho len komplexným systémom, ktorého podpora je overená v praxi a prispôsobiteľná na výnimočné pomery každej firmy. Takýto systém so sebou pre zákazníka prináša aj dlhoročne budované know-how, čo je vysoko pridaná hodnota.
Celá výroba je v konečnom dôsledku o kolobehu obrovského množstva dát, ktoré medzi sebou súvisia a vzájomne sa ovplyvňujú. A práve úspešnosť výrobných projektov závisí na rýchlosti, jednoduchosti, a presnosti nahrávania a zbierania údajov z jednotlivých oblastí. Tento fakt si vývojári pri tvorbe IBIS/DB dostatočne uvedomovali a práve preto aj naďalej podporujú vstupy údajov v znakovom režime, ktorý je podstatne rýchlejší a jednoduchší. V konečnom dôsledku sa tento fakt pre zákazníka prejaví aj vo finančnej výhode, pretože systém vie pracovať na akýchkoľvek pracovných staniciach, ktoré vo firme existujú.

Predaj
Modul predaja je styčným modulom so zákazníkom (ak nie je používaný iný CRM nástroj). V tomto module sú evidované prvotné požiadavky zákazníkov, ktoré sú ďalej spracovávané. Pri väčšine zákaziek je potrebné vypracovať ponuky s variantnými kalkuláciami podľa TPV alebo voľne. Na základe ponúk je možné zaknihovať zmluvu a na základe analytických nástrojov monitorujúcich históriu vzťahov vytvárať predajové plány. Už predajový systém vie okamžite reagovať na otázky: „v akom štádiu je moja zákazka...“, „kedy predpokladáte...“, „čo chýba...“.
Predajový modul obsahuje príjem z výroby na expedičný sklad, tvorbu dodacích listov a faktúr vo viacjazyčnom prevedení, JCD, Intrastat, reklamačné konanie a taktiež veľmi prepracovanú distribučnú časť.

Technická príprava výroby (TPV)
Modul TPV je základom pre ďalšie riadenie, kalkulácie a simulácie procesov vo výrobe. Jeho výsledkom je konštrukčná a technologická dokumentácia obsahujúca statické dáta pre kalkulácie ako aj dynamické údaje slúžiace v plánovacom a simulačnom prostredí výroby.
V princípe ide o jednoduché a rýchle vytvorenie štruktúrnych väzieb medzi položkami a časovej postupnosti výroby s ohľadom na variantnosť technológie ako aj presne definovaných náhrad jednotlivých väzieb. Samozrejmosťou sú štandardné výstupy pre archív a výrobu a spojenie s expertnými systémami CAD, PDM...

Zmenové konanie a skupinová technológia
Tvorba technickej dokumentácie je najmä u rozsiahlejších výrobkov dosť zložitý a zodpovedný proces. O podporu tvorby dokumentácie v čase, ako aj zabezpečenie kontinuálnosti vo vývoji s rešpektovaním zodpovedností jednotlivých útvarov, sa stará rozšírené alebo jednoduché zmenové konanie. Takto je možné vypátrať akýkoľvek obraz dokumentácie či už pri tvorbe alebo zmenovaní. Kódy kompletnosti dovoľujú posúvať hotové časti dokumentácie medzi útvarmi, a tak počítačovo zabezpečovať riadenie vývoja alebo zmien. Kedykoľvek je možné dať systému dotaz ako vyzerala dokumentácia v minulosti alebo čo bude platiť v budúcnosti. Pre riadenie veľkých útvarov je možné zistiť v akom štádiu sa nachádzajú jednotlivé celky, vybavenosť zmien, ukladanie do archívu atď. U každej zmeny je možné vyhodnotiť prínosy v časových rezoch. Zjednodušenie tvorby dokumentácie podporujú programové nástroje napríklad na báze tvarovej podobnosti.

Plánovanie výroby
IBIS/DB je prioritne určený na tvrdé zákazkové plánovanie a sledovanie. Je však rozšírený o metódy plánovania sériovej, kontinuálnej a hromadnej výroby.
Základným vstupom do plánovania je zákazka, ktorá je zaevidovaná už v module predaja.
Spolu s množstvom parametrov, ktorými sa systém prispôsobí podmienkam konkrétnej firmy ako aj množstva plánovacích, kapacitných či transportných číselníkov vie systém vytvoriť čisté termínové požiadavky na nákup, výrobu, kooperácie, financie, dopravu alebo iné definované zdroje. Pri plánovaní systém monitoruje dynamickú bilanciu zásob a ich predpokladaný vývoj ktorý porovnáva s vývojom potreby. IBIS/DB obsahuje rôzne metódy plánovania od MRP začínajúc cez Kanban alebo JIT. Najpoužívanejšie sú však vlastné metódy, ktoré sú väčšinou kombináciou známych metód s pridanou hodnotou, ktorá je schopná akceptovať rôzne kompromisy, vyskytujúce sa v tunajších firmách a vzťahoch medzi nimi.

Plánovanie nákupu
Riadenie nákupu je jednou z najdôležitejších prvkov riadenia výrobnej firmy. Systém obsahuje nástroje, ktoré senzitívne posudzujú rozpor medzi maximalistickými požiadavkami výroby, dodávateľskými vzťahmi a snahou vynakladať financie až keď je to naozaj nutné. V prípade, že sú v systéme udržiavané číselníky dodávateľov, ponúk, časové a finančné podmienky dodávok, výber dodávateľa a ponuky, je systém schopný generovať nákupné objednávky plne automaticky alebo poloautomaticky. Taktiež sa opiera o optimálne objednávacie množstvá, hranicu objednania, alebo minimálne skladové množstvá.

Riadenie výroby
Samotný proces plánovania znamená len vytvorenie podkladov pre skutočnú realizáciu na dielni. Táto realita sa takmer vždy líši od predpokladaného ideálneho stavu. IBIS/DB má prepracovaný systém odchýlok, ktoré identifikujú o koľko sa skutočné náklady líšia od plánovaných, prečo, kto a kedy to spôsobil. Plánovací systém sa vie vysporiadať s variantnými náhradami materiálu, a tak pružne využívať voľný obsah skladov a obmedzovať požiadavky. Samotné riadenie dielne je zabezpečované v rámci útvarov, subjektov, majstrov, pracovísk či rôznych kombinácií v konkrétnych termínoch.
Tento modul obsahuje riadenie presunov materiálu alebo rozpracovaných dielcov medzi skladmi, alebo inými pracovnými miestami a to vrátane potrebnej dopravy v prípade veľkých výrobkov. Taktiež zabezpečuje odhlasovanie operácií, odvod miezd, kooperácií tepelného spracovania. U firiem, ktoré používajú rozvinuté tvary alebo napr. páliace či deliace plány vie tento modul spolupracovať so špeciálnymi riadiacimi CNC systémami. Samotnú identifikáciu rozpracovanosti výrobku, či jeho kritickej cesty vykonáva obsluha vo forme výrobných kusovníkov, ktoré obsahujú ďalšie množstvo nástrojov na riadenie ale aj štatistiku. Samotná rozpracovaná výroba po jednotlivých nosičoch je pravidelne vyhodnocovaná a jej výstupy sú na základe skladových transakcií automaticky alebo poloautomaticky v účtovných moduloch.

Analytické nástroje riadenia
IBIS/DB obsahuje nástroje na analytické výpočty v čo možno najuniverzálnejšej podobe. Najpoužívanejšími sú kalkulácie, materiálová a kapacitná potreba, potreba profesií, náradia, kooperácií, nároky na dopravu, či pohľady na dokumentáciu v časových rezoch a porovnávanie. Nakoľko IBIS/DB je najmä výrobný systém, už pri tvorbe dokumentácie je možné sa podstatne kvalifikovanejšie rozhodovať o možných variantoch a to či už pri výbere materiálu alebo pracoviska. Potom je za pomoci analytických nástrojov možné simulovať nielen statické výpočty ale kombinovať ich priamo s rozpracovanou výrobou, či vystavenými nákupnými objednávkami alebo schválenou prognózou. Nástroje dovoľujú odpovedať na otázky : čo sa stane keď...
Informácie pre rozhodovanie a riadenie sú čerpané z každého modulu, t.j. tam, kde vznikajú a dynamicky ich menia pracovníci, zodpovední za ich vypovedateľnosť. Úspešne je v systéme používané napr. potvrdzovanie zákazníckych objednávok. Systém analyzuje požiadavky zákazníkov čo sa týka množstiev, termínov, priorít a porovnáva ich s výsledkami plánovacieho behu. Analytické nástroje dokážu upozorniť na výrobky a zákazky, ktoré nie sme schopní splniť v požadovaných dátumoch, identifikujú aj prečo a kedy je najbližší možný termín. Nástroje samozrejme vedia podať detailnú informáciu o materiálovom krytí ale aj o zbytočných prebytkoch v zásobách oproti plánu.