VAD

VAD - manažérsky informačný systém, ktorý je súčasťou systému IBIS/DB. VAD spája a vyhodnocuje dátové základne jednotlivých modulov (číselne aj graficky).

Základné charakteristiky a výhody VAD:
integrovanosť do systému (to čo iní kupujú, vy už máte)
jednoduché ovládanie
schopnosť automaticky vyhodnocovať a porovnávať časové obdobia na úrovni plánov a skutočnosti. (graficky aj číselne)
schopnosť vnoriť sa až po konkrétny doklad v informačnom systéme
jednoduchá údržba.

Výpočtové a výrazové typy analýz
Analýzy dát možno rozdeliť na dve veľké skupiny – výpočtové analýzy dát a výrazové analýzy dát. Pri výpočtových analýzach musí existovať program, ktorý konvertuje dáta z hlavnej databázy do modulu VAD. Naproti tomu niektoré typy analýz dát (VAD) sa dajú zapísať ako aritmetický výraz hodnôt systémom už vypočítaných.
V celom informačnom systéme IBIS/DB sa zhromažďuje množstvo informácií. Tieto informácie sa stretajú v module Manažérsky informačný systém (VAD), ktorý ich analyzuje, vyhodnocuje a poskytuje pohľady na tieto výsledky z rôznych strán. Cieľom modulu VAD je predložiť manažmentu firmy prehľadný a jednoduchý pohľad na hodnoty a ukazovatele, ktoré ho zaujímajú. Vyznačuje sa plnou a flexibilnou implementáciou požiadaviek užívateľov. Ide o rôzne typy analýz, hlavne: finančných, účtovných, nákupných, skladových, výrobných....

Analýza dát
Analýza dát je základným prvkom VAD. Jednotlivé analýzy poskytujú pohľady na dáta podľa zadaných podmienok. S dodaním IBIS/DB získava zákazník základné nastavanie VAD, ktoré môže upravovať alebo doplňovať, ale jedine po dôkladnom preškolení a zoznámení sa s parametrami. Nekorektné zásahy by mohli narušiť väzby jednotlivých analýz na výkonné programy a negatívne ovplyvniť kontinuitu pri výpočte analýz.
Sú definované tieto analýzy dát:

  Pohľadávky z obchodného styku
  Záväzky z obchodného styku
  Príkazy na úhradu
  Rozpis príjmov z bankových výpisov
  Rozpis výdajov z bankových výpisov
  Bonita
  Predpokladané inkaso
  Predpokladané platby
  Vybrané ukazovateľ
  Pohľadávky - mesačné
  Záväzky - mesačné
  Súvaha
  Výsledovka
  Stavy syntetických účtov
  Stavy analytických účtov
  Objednávky predajové
  Fakturácia - predaj
  Objednávky nákupné
  Fakturácia - nákup
  Prehľady skladov (účtovné)
  Výdaj zo skladov
  Výroba
Podanalýza dát
Ďalej podrobnejšie členenie konkrétnej analýzy dát na podanalýzy napr.:
Fakturácia - predaj:
  Denná fakturácia
  Denná fakturácia - prechod obdobia
  Týždenná fakturácia
  Týždenná fakturácia - prechod obdobia
  Mesačná fakturácia

Jednoduché číselníky
Je zoznam údajov pre zadávanie a vyhodnocovanie jednotlivých analýz. Jedná sa o určenie pohľadu, z ktorého sa má analýza hodnotiť. Jednoduché číselníky preberajú dáta z informačného systému IBIS/DB z globálnych číselníkov, ktoré sú priebežne podľa potreby tvorené a doplňované. Napr.:
  Firma
  Subjekty
  Organizácie
  Syntetické účty
  Analytické účty
  Strediská
  Typy dokladov
  Položky
  Peňažné meny
  Banky
  Externé bankové kontá firmy
  Skupiny partnerov
  Triedy položiek
  Sklady transakcie skladu
  Analytické účty - MÁ DAŤ
  Analytické účty - DAL
  Štáty
  Syntetické účty - MÁ DAŤ
  Syntetické účty - DAL

Zložené číselníky
Kombinácia dvoch alebo viacero jednoduchých číselníkov. Pridanie nového číselníku je pre užívateľa voliteľné. Pri zadávaní nového zloženého číselníku sa uvádza v poliach číslo 1 a číslo 2, čísla jednoduchých alebo už zložených číselníkov, ktoré sa majú vzájomne kombinovať. Napr.:
  Subjekty - organizácie
  Subjekty - typy dokladov
  Subjekty - organizácie - peňažné meny
  Subjekty - účty
  Subjekty - syntetické účty
  Analytické účty - typy dokladov
  Sklady - analytické účty - MÁ DAŤ