ERP systém IBIS/DB

Komplexný ERP informačný systém pre riadenie obchodných a výrobných organizácií

Základné charakteristiky IBIS/DB:

 1. N-úrovňová architektúra Klient/Server
 2. Server: hardwarová a systémová portabilita
   UNIX - Linux
   Windows Server
 3. Klient:
   Windows
   Linux
 4. 3 vrstvy užívateľského rozhrania
   Grafický (GUI)
   Znakový (CUI)
   TTY terminál
 5. Viacužívateľské sieťové prostredie
 6. Vzdialené pripojenia
 7. Transakčné spracovanie
 8. Vysoká bezpečnosť a ochrana údajov
 9. Preukázateľnosť manipulácie s dátami
 10. Podpora viacjazyčného prostredia
 11. Podpora pripojenia Internet/Intranet
 12. Väzba na Word, Excel
 13. Väzba na LOTUS NOTES

Možnosti rozšírenia:

IBIS/e-business
elektronická výmena obchodných dokumentov
IBIS/Logistic
ERP pre obchodné a distribučné spoločnosti
IBIS/Machinery
ERP pre strojársky priemysel
IBIS/Meat
ERP pre mäsopriemysel
IBIS/Bread
ERP pre pekárenstvo
Dochádzkový systém
evidencia dochádzky zamestnancov
Prístupový systém
ochrana a kontrola objektov
Produkt katalóg
internetový predajový systém
FathermWin
predaj (fakturácia) tepla
Doprava
evidencia prevádzky vozidiel

Informačný systém IBIS/DB (Industrial Basic Information System/Data Base) je komplexný ERP informačný systém určený pre riadenie obchodných a výrobných organizácií. Systém je on-line systém v režime klient/server.
Použitá technológia a databázové prostredie zaručujú vysokú bezpečnosť a spoľahlivosť celého informačného systému. Je použitá trojstupňová ochrana údajov a to na úrovni databázy (meno, heslo), na úrovni databázových súborov (prístupové práva) a na úrovni vlastnej aplikácie (povolenie, resp. zakázanie určitých činností).
Celý informačný systém je členený na viacero logických modulov, ktoré sú integrované do jedného celku. Všetky obrazovky informačného systému IBIS/DB boli vytvorené za pomoci generátora programov a preto majú štandardnú formu a rovnaký spôsob ovládania.
Informačný systém IBIS/DB je koncipovaný ako otvorené riešenie, ktoré je možné prepojiť s inými otvorenými systémami.

Účtovníctvo

Modul účtovníctvo je jadrom systému IBIS/DB. Vchádzajú do neho všetky ostatné moduly, vzájomne na seba nadväzujú a dopĺňajú sa. Eviduje všetky doklady z ostatných modulov a zachytáva nielen prehľady o nákladoch a výnosoch, ale aj ich plánovanie a porovnávanie s dosiahnutými hodnotami. Modul účtovníctvo je nepostrádateľný pre operatívne sledovanie hospodárenia.

Financie
Modul financie poskytuje užívateľom všetky služby súvisiace s finančnými tokmi. Súčasťou modulu je finančná pokladňa (v rôznych menách: SKK, CZK, EUR, USD, ... ) a modul umožňujúci styk s bankami. Modul financie vytvára podmienky pre kvalitné operatívne riadenie.

Majetok
Poskytuje evidenciu investičných akcií a ich následné rozplánovanie z časového a finančného hľadiska. Zachytáva všetky operácie súvisiace s evidenciou, vytváraním plánu odpisov, odpisovaním a možnosťou evidovania zmien.

Mzdy
Zabezpečuje spracovanie miezd vo všetkých typoch organizácií, v ktorých je uvažovaná implementácia systému IBIS/BD a ktoré pre odmeňovanie pracovníkov využívajú zásady sformulované v Zákonníku práce a v súvisiacich všeobecne záväzných predpisoch.

Predaj
Zabezpečuje a uľahčuje všetky potrebné činnosti pri styku so zákazníkom. Sprehľadňuje celkový
proces predaja. Jednoduchý systém vystavovania dokladov súvisiacich s predajnými operáciami umožňuje rýchle vybavovanie požiadaviek zákazníkov.

Skladové hospodárstvo
Tento univerzálny modul poskytuje prehľad o okamžitých zásobách na konkrétnych skladových a úložných miestach v množstevnom i finančnom vyjadrení. Automatizáciu spracovania zrýchľujú preddefinované skladové transakcie zviazané priamo s účtovníctvom či podpora čiarových kódov a čipových kariet. Všetky údaje sú aktuálne k dispozícii pre potreby riadenia.

Nákup
Umožňuje a zjednodušuje všetky
funkcie potrebné pri styku s domácimi tak i so zahraničnými dodávateľmi. Podporuje činnosti v prostredí viacerých národných mien a následný prepočet podľa príslušných kurzov. Umožňuje evidenciu dodávateľských ponúk a ich následné vyhodnocovanie. Je plne previazaný s výrobou, pre ktorú automatizovane spracováva podľa dátumu.

Kontroling
Tento systém umožňuje spätnú kontrolu operatívy a rýchlo reagovať na zmenu vonkajších podmienok. Manažéri nestrácajú čas zbieraním a triedením informácií. Dokonalý nástroj na sledovanie efektívnosti firmy podľa rôznych ľubovoľne voliteľných kritérií.

Viacrozmerná analýza dát (MIS-manažérsky informačný systém)
Súčasťou systému IBIS/DB je zároveň manažérsky IS, ktorý spája a vyhodnocuje dátové základne jednotlivých modulov (číselne aj graficky). Plná a flexibilná implementácia požiadaviek užívateľov. Ide o rôzne typy analýz, hlavne: finančných, účtovných, nákupných, skladových, výrobných....

Technická príprava výroby (TPV)
Zabezpečuje vytvorenie štruktúr a pracovných postupov, či tvorbu receptúr v potravinárskom sektore.
Podporuje skupinovú technológiu, správu zmenovej, či odchýlkovej služby. Obsahuje množstvo analytických nástrojov, či prehľadov. Parametricky je možné nastaviť metódu výpočtu kalkulácií, prípravných, či strojových časov, skupinových kódov, časov presunu, variantných štruktúr atď. Modul je plne previazaný s výrobou a operatívnym odchýlkovaním. Samozrejmosťou sú štandardné výstupy pre archív a výrobu.

Plánovanie výroby a nákupu
Vytvorenie plánu zo zákazníckych objednávok alebo prognózy sa viaže na dve základné metódy plánovania (MRPII a KANBAN). Plánovací proces akceptuje bilanciu zásob, vystavených objednávok a aktuálne zaťaženie kapacít, priebežné a transportné doby. Výsledkom je vytvorenie termínových požiadaviek na nákup, výrobu, kapacity, kooperáciu a financie. Nástroje plánovania sú stavané na riadenie zákazkovej výroby s plnou podporou sériovosti. Zároveň kladú dôraz na maximálnu hospodárnosť výroby a upozorňujú na dodržiavanie termínov.

Riadenie výroby
Samotný proces riadenia elementárnych úkonov na dielni na základe výsledkov každého preplánovania je pripravený na množstvo odchýliek vznikajúcich pri zbere dát vo výrobe. Modulom sú prideľované vykonané práce na pracovníka, majstra, stredisko alebo pracovisko, čím je zabezpečený okamžitý dátumový prehľad o skutočných adresných nákladoch v nedokončenej výrobe. Modul je schopný spolupracovať s nástrihovými, či páliacimi plánmi v oblasti strojárskej výroby.