EDI (Elektronická výmena obchodných dokumentov)

Elektronická výmena obchodných dokumentov (objednávka, dodací list, faktúra, ...) medzi spoločnosťami prevádzkujúcimi ERP systém IBIS/DB a okolitým svetom.

Základná charakteristika:

Asynchrónna výmena obchodných dokumentov typu objednávka, faktúra, dodací list, ...
Garancia doručenia, monitorovanie prenosu všetkých dokumentov (kto, kedy, kde, kam poslal/prijal)
Vysoká bezpečnosť, šifrovanie
Schopnosť monitorovania stavu dokumentov
Schopnosť aplikovania transformačných mechanizmov (jednotlivé dokumenty sa prenášajú väčšinou v tvare XML, ale je možné využiť akýkoľvek tvar prenášaných údajov.
Vnútorne systém podporuje najčastejšie vo svete používané štandardy, ako sú EDI, EDIFACT, štruktúry podľa špecifikácie CBL, ...
Systém včasného varovania manažérov systému (e-mail, SMS, ...)
Prenosové médium – Internet v ľubovoľnom tvare

IBIS/ECC zjednodušene znamená zabezpečenie obchodných aktivít podniku prostredníctvom najrôznejších informačných technológií.
IBIS/ECC je založený na špičkovej implenetácií štandardnej technológie JMS/ESB firmou SonicSoftware, súčasťou ktorého je aj výkonná relačná databáza s plne transakčným spracovaním.

Klienti systému

1. IBIS/DB
Spoločnosť prevádzkuje IBIS/DB – najvyššia forma komunikácie. IBIS/DB umožňuje automatizovaný prenos obchodných dokumentov do informačných systémov jednotlivých firiem bez potreby ich ďalšieho spracovania. Napr. faktúra vytvorená v jednom systéme sa automatizovane objaví v informačnom systéme klienta, ktorému je adresovaná.
Možností prepojenia informačných systémov je niekoľko. Od využitia protokolov https, smpt (e-mail) až po použitie file adaptéra, kde obchodné dokumenty pre vybratých partnerov je možné exportovať a importovať v dohodnutom tvare na určené miesto na sieťových diskoch spoločnosti a o komunikáciu sa postará tzv. Java File Adapter (JFA).

2. Podpora SOHO klientov
(malé firmy s nízkymi nárokmi na IT výbavu)
Klientmi systému môžu byť okrem spomínaných spoločností aj malí zákazníci s minimálnymi nárokmi na počítačové vybavenie. Jedinou požiadavkou je PC s pripojením na Internet a tzv. ECC klient. ECC klient je samostatný software, ktorý sa cez internet napojí do ECC databázy a umožňuje prezerať, tlačiť a prenášať k sebe správy. Vyššou formou je doručenie správy v dohodnutom tvare až na diskový priestor používateľa, príp. až úplná integrácia s vlastným informačným systémom používateľa (napr. objednávka z obchodného reťazca sa automaticky objaví medzi ostatnými objednávkami v informačnom systéme ...).
Okrem toho vie IBIS/ECC spracovať pripravené formuláre (napr. objednávka) pre zdarma šírené prostredie Adobe Reader, ktoré sa po odoslaní automatizovane objavia v ERP systéme IBIS/DB dodávateľa. Príkladom môžu byť malí zákazníci dodávateľov, ktorí v minulosti pre objednávanie využívali hlavne telefonické spojenie. Odpadá stres v exponovaných obdobiach, náklady na telefonovanie a pracné a často chybové ručné vkladanie údajov.

Popis technického riešenia

Technické riešenie ECC (EDI Clearing Center) je založené na štandarde JMS (Java Message Service). Na centrálnom počítači beží produkt firmy SonicSoftware, Sonic ESB.
Je to otvorený, univerzálny nástroj na riadenie toku a transformáciu elektronických správ rôznych druhov. Jednotlivé služby centra budú realizované ako zoskupenia komponentov, ktoré spracovávajú jednotlivé správy. Môže sa jednať o transformáciu správ, elektronický podpis, odosielanie/prijímanie správ do/z rozdielnych zdrojov.
V pozadí celého systému je databázový server firmy Progress Software, kde budú archivované všetky správy a operácie nad nimi vykonané.
Centrálny server bude umiestnený a spravovaný vo firme Chirasys s.r.o..
Riešenie sa dá rozdeliť na strane zákazníkov na dva druhy: adaptér pre IBIS/DB (teda zákazníci používajúci IS IBIS/DB), klientský software, ktorý zabezpečuje prečítanie konečnej formy správy
Adaptér informačného systému IBIS/DB je softvérový proces, bežiaci na pozadí systému, teda užívateľom neregistrovaný. Tento proces prečíta správy z ECC a podľa typu ich zapíše na správne miesto v IS. Teda objednávky sa objavia v zozname nevybavených objednávok, faktúry vo faktúrach a podobne. Od užívateľov sa chce už len potvrdenie, prípadné ďalšie spracovanie podľa charakteru správy a implementácie celého procesu.
ECC klient sa spojí s ECC pomocou bezpečného pripojenia a dovolí užívateľovi stiahnuť správu na lokálny disk, prípadne jej jednoduchú transformáciu podľa dohody s užívateľmi pri implementácii. Pri každej správe sú podporované tri formáty správy: pôvodný formát, IBIS-in-house a XLS. Pôvodným formátom sa rozumie originálny formát správy (EDIFACT, VDA, TIMS [TESCO] a podobne), teda bez transformácie. IBIS-in-house je XML dialekt podporovaný IS IBIS/DB a je tlačiteľným dokumentom naformátovaným do prostredia MS EXCEL.

Bližšie informácie nájdete na:

ecc.chirasys.sk