Prístupový systém

Aplikácia systému IBIS/DB pre potreby ochrany priestorov

Základná charakteristika:
Prístupový systém je rozšírenou nadstavbou komplexného informačného systému IBIS/DB, ktorý je určený pre riadenie obchodných a výrobných organizácií.

Moduly IBIS/DB:
Účtovníctvo, Financie, Majetok, Mzdy, Kontroling, Predaj, Sklad, Nákup, TPV, Výroba, VAD – Manažérsky IS

Prístupový systém slúži na zabezpečenie ochrany priestorov s využitím bezkontaktnej čipovej karty. Tento systém poskytuje rýchle, komfortné a bezpečné ovládanie dverí, závor alebo turniketov. Hlavné využitie je v zabezpečení vstupu len povoleným osobám. Systém môže pre každú osobu individuálne a v dopredu definovanom čase povoliť vstup len do určených priestorov, a tým aj zamedziť nekontrolovanému pohybu osôb v objektoch.

Prístupový systém
Prístupový systém je takisto rozšírenou nadstavbou IBIS/DB. Dochádzkový a aj prístupový systém majú veľa spoločných vlastností, ktoré vychádzajú z jednotného princípu riešenia. Rozdiel je iba v počte a type použitých snímačov: pri dochádzkovom systéme môžeme evidenciu dochádzky prevádzkovať aj na jednom dochádzkovom snímači, pri prístupovom systéme sa používa väčší počet snímačov rôznych typov umiestnených na požadovaných vstupoch alebo prechodoch.

Základné funkcie


  využitie bezkontaktných čipových kariet
  zber dát v reálnom čase - okamžitý prehľad o prítomnosti osoby
  povoľovanie vstupu jednotlivcovi alebo skupine pre každé dvere individuálne
  pre každého jednotlivca či skupinu možno definovať niekoľko časových zón
  vyhľadávanie osoby podľa posledného priechodu
  informácie o celkovom počte osôb v objekte, priestore, miestnosti, ...
  vyhodnotenie nezavretých dverí a doby ich otvárania
  ovládanie aj iných silových okruhov (závor, turniketov, ...)
  archivácia všetkých záznamov
  evidencia a tlač histórie všetkých udalostí
  Software
  Základné programové vybavenie umožňuje oprávnenému užívateľovi (správcovi systému) celý systém riadiť a spracovať z ktoréhokoľvek počítača v sieti.
  Časťou prístupového systému okrem ovládania v IBIS-e je grafická nadstavba, ktorá v grafickom režime umožňuje on-line pohľad na pôdorys objektu so sledovanými vstupmi a priestormi.