Integrácia technologických zariadení - Váhy

Integrácia technologických zariadení do Sonic ESB

Zhromažďovanie a distribúcia dát je zásadným predpokladom pre implementáciu moderného informačného systému. Naša spoločnosť vyvinula systém, ktorý túto požiadavku splňuje.
Naše riešenie pokrýva možnosti integrácie veľkej skupiny technologických zariadení. Škála týchto zariadení je od malých RFID snímačov cez snímače vstupu s riadením otvárania dverí až po rôzne váhy ( priemyselné váhy s terminálmi na bitúnkoch, malé váhy v obchodoch...).
Základňou pre kompletný systém je jávovský software s využitím JMS (Java Message Service) a ESB (Enterprise service Bus) pre garantované doručenie správ. Sonic ESB, je komunikačným a služby poskytujúcim providerom.
Na druhej strane integrácie je zvyčajne zákaznícky ERP systém. Prostredníctvom integrovaného adaptéru na podporu pripojenia do ERP systému, ktorý využíva rôzne aplikácie serverových technológií, je realizovaná integrácia. Z pravidla je môžné využiť akúkoľvek Java EE aplikáciu ktorá poskytuje podporu EJB 3.0 alebo Progress Software AppServerTM.

Obrázok znázorňuje jednu z možností konfigurácie integrácie zariadení do ESB s pripojením do zákazníckeho ERP systému. Naše riešenie poskytuje integráciu širokej škály zariadení od malých RFID snímačov až po priemyselné váhy. Každé zariadenie má riadiaci program na tej najnižšej softwarovej vrstve. Riadiaci program poskytuje základné služby pre nadradenú vrstvu. Zvyčajne je poskytovaný hardwarovým predajcom, ale už máme aj niekoľko vlastných riadiacich programov. Zariadenia sú pripojené do technologického serveru rôznymi spôsobmi. Napríklad: LAN, wi-fi, RS-232, RS-485, atď.
A ďalšia vrstva abstrakcie sa nazýva senzor. Je to software spolupracujúci s vrstvou dispatchera a senzor obsahuje program zariadenia, ktorý riadi celú jeho činnosť. Napríklad môžeme mať jednoduchý vážny systém obsahujúci váhu pripojenú k terminálu a terminál pripojený k technologickému serveru (Bizerba, Alya, ...).
Na technologickom serveri beží senzor (podriadený vrstve dispatchera) a tento proces je obyčajne vytvorený na mieru pre konkrétne použitie. Hoci senzory, ktoré riadia váhy sú najkomplikovanejšie máme mnoho ďalších druhov senzorov, podľa typu zariadenia. Môžeme dodať senzory pre RFID snímače čiarového kódu, snímače riadiace vstup do dverí, dochádzkové snímače a rôzne ďalšie typy snímačov.

Snímač môže fungovať nasledujúcim spôsobom. Na začiatku sa musí operátor váh prihlásiť do systému. Potom sa objaví príslušné menu na termináli. Operátor vyberie požadovanú úlohu (typ váhy) a váha sa začne správať podľa požiadaviek systému. Typickým príkladom pre mäsospracujúci priemysel, je zobrazenie všetkých nevybavených objednávok na váhe, ktoré boli prijaté od ERP systému.. Potom sa zobrazia položky podľa mena s požadovanou hmotnosťou. Operátor umiestni položku na váhu, potom sa váha ustáli a ukáže naváženú hodnotu a váži až do vychystania objednávky. Keď operátor dováži (~ 0.0 zostáva navážiť) môže uzavrieť položku a pokračovať v ďalšom vážení. Potom je objednávka uzatvorená a zaslaná naspäť do ERP systému na ďalšie spracovanie.

Príklady pre použitie:


Mäsospracujúci priemysel

Zariadenia: rôzne druhy priemyselných váh s terminálmi, klávesnicové snímače, RFID a snímače čiarových kódov, merače tuku, etiketovacie zariadenia.
Software: Dispatcher a senzory, Integračný Adaptér, Sonic ESB/MQ, Progress AppServerTM, JBoss Application Sever
Základná funkcionalita: rôzne druhy softwaru pre vážiace zariadenia (expedičná váha, nákupná váha, presunová váha, presné váhy pre prísady), podpora procesov na bitúnkoch so sériovým označovaním dobytka, kvality mäsa, čísla dávky, balenia produktov a označovania etiketami zákazníka

Dochádzkový systém

Zariadenia: rôzne typy časových snímačov
Software: Dispatcher a senzory, Integračný Adaptér, Sonic ESB/MQ, Progress AppServerTM, JBoss Application Sever
Základná funkcionalita: využívanie RFID alebo magnetických kariet, súčasný stav zamestnanca (prítomný/neprítomný), zvládnutie všetkých druhov prerušení pracovnej doby napr.:. návšteva lekára, dovolenka, služobná cesta, atď.), riadenie zmien, príprava dát pre mzdový systém, saldo pracovného času pre pracovníka viditeľné na display hodín a rôzne zákaznícke správy na display snímača

Prístupový systém

Zariadenia: rôzne druhy prístupových systémov
Software: Dispatcher a senzory, Integračný Adaptér, Sonic ESB/MQ, Progress AppServerTM, JBoss Application Sever
Základná funkcionalita: využívanie RFID alebo magnetických kariet, zber dát v reálnom čase, individuálne prístupy, skupinové prístupy a prechody kontrolných bodov časovo plánované pre osoby aj skupiny, rôzne prehľady o osobách v budovách, o stave dverí (otvorené, uzatvorené a celkový čas otvorenia dverí), história všetkých udalostí a riadenie silových zariadení, ako sú turnikety, závory a brány, atď...

Riadený skald

Zariadenia: čítačky čiarového kódu, RFID snímače, klávesnicové snímače (všetky z nich môžu byť potenciálne bezdrôtové).
Software: Dispatcher a senzory, PDA software pre riadený sklad, Integračný Adaptér, Sonic ESB/MQ, Progress AppServerTM, JBoss Application Sever
Základná funkcionalita: presun tovaru medzi jednotlivými skladovými miestami, realizácia rôznych druhov objednávok (nákupných, výrobných, zákazníckych), mapa skladových priestorov, podpora šaržovania + FIFO (prvý na sklad, prvý zo skladu), ponuka najvýhodnejšieho umiestnenia, nepretržitá inventúra za behu skladu.

Monitoring Center

Pomocou monitorovacieho centra je možné monitorovať stav rôznych technologických zariadení, pripojených na zbernicu. Je možné zobraziť rôzne informácie z databázy alebo snímača, napr. pri prístupových systémoch osoby prítomné v miestnosti, história príchodov a odchodov v snímači pri dochádzkových systémoch a pod. Výhodou je možnosť zobraziť topológiu budov, ktorá uľahčuje orientáciu pri monitorovaní. Pri poruche niektorého snímača systém na zmenu stavu snímača reaguje a obsluha je o tomto hneď informovaná.